سرویس و شستشو اسپلیت گری

دو یونیت بیرونی و داخلی باز شسته و سپس نصب میشود .
تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور در بندر انزلی.