کاشت نهال پیوندی در میاندوآب

کاشت نهال؛ آغاز چرخه ی حیات انسان:
نهال های کشاورزی سرچشمه روزی خداوند در زمین است. چرا که منبع غذایی و تامین میوه ها و خواص آن ها برای انسان، از آنها سرچشمه می گیرد. کاشت نهال؛ سبب رونق و آبادی منطقه کشت شده خواهد شد.اشتغال زایی، درامد، تصفیه هوا و تولید، تنها چند مورد از ده ها مزیت کاشت درخت ؛ است. نهال های زراعی به زمین ها رونق می بخشند و روزی انسان های روزی کره زمین را پدیدار می کنند.

هر کجا که خبری از کشاورزی و زمین زراعی باشد، خبر آب است. و هر جا که آب باشد، یعنی آبادی و سرزندگی در آن وجود دارد. انسان ها از قرن ها پیش همواره به کشاورزی مشغول بوده اند و در مکان هایی زندگی کرده اند که آب در آن وجود داشته است.