شارژ گاز اسپلیت اتوماتیک در محل

مقدار گاز و نوع گاز باید دقیق انجام شود در اسپلیت های جدید کد ارو میزند
برای شارژ گاز باید اول نشتی دستگاه پیدا شود