تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

در گرمایش ندادن اسپلیت دو علت متداول است اکثرا شیر برقی یا شیر چهارراهه خراب هست یا برد دستگاه خراب هست