تعمیر اسپلیت هایسنس

دستگاه عیب یابی وتعمیر در حد امکان در محل انجام میشود.
اجرت تعمیر بستگی به قطعه معیوب دارد.