نصب اسپلیت گری با گارانتی شرکتی

دستگاه نصب و گارانتی میشود لوازم نصب یک سری داخل دستگاه میباشد یک سری وسایل هم میخواهد که همراه ما میباشد.