باز کردن اسپیلت با گارانتی

دستگاه کامل باز و گاز ان جمع میشود