باز کردن اسپلیت انواع برندها

دستگاه باز و گاز دستگاه داخل خود دستگاه جمع میشود