باز کردن اسپیلت

برای بازکردن اسپیلت نیاز به تکنسین دارید گاز دستگاه باید جمع شود