سرویس و شستشو اسپیلت با گارانتی

دستگاه باز کارواش با دستگاه خشک روغنکاری و نصب میشود