سرویس و شستشو اسپیلت

در سرویسکاری دستگاه باز با کارواش شسته ونصب میشود