تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

تعمیر یا تعویض قطعات پس از عیب یابی دقیق انجام وقیمت طبق نرخ اتحادیه میباشد