سرویس و شستشو اسپلیت گری

سرویس و شستشوی اسپلیت های برند های گری، جنرال و....
لوازم فرسوده دستگاه تعویض میشود زیرا در رادمان دستگاه تاثیر دارد.
دستگاه باز با کارواش شسته و نصب مجدد میشود