سرویس اسپلیت

دستگاه باز با کارواش شسته و نصب مجدد میشود.
اجرت باز ۴۰۰ اجرت سرویس ۴۰۰ اجرت نصب ۷۰۰ میباشد