لوله گذاری اسپلیت تضمینی

لوله ها در سایز مختلف و در ظرفیت مختلف گذاشته میشود