تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

دستگاه عیب یابی و کار آن انجام میشود