تعمیر پکیج و سرویس

تعمیر پکیج ایران و بوتان انجام میشود سرویس هم انجام میشود
اجرت سرویس پکیج ۸۰۰ هزار تومان و هر رادیاتور ۲۰۰ هزار تومان میباشد دستگاه باز در کارگاه سرویس و مجدد نصب میشود