سرویسو شستشوی اسپلیت ال جی

دستگاه باز با کارواش شسته و نصب میشود