لوله گذاری اسپلیت

ظرفیت محیط و متناسب با متراژ سایز لوله و قیمت متقیر میباشد