تعویض کمپرسور اسپلیت گری

در تعویض موتور باید دقت کرد موتور یا کمپرسور به تنهای چک کرد تا مطمعن شویم که کار نمیکند