شستشو و سرویس اسپیلت

هر سه سال کار کرد دستگاه باز با کارواش شسته و نصب میشود