سرویس کاری اسپلیت

دستگاه کامل باز با کارواش شسته و سپس نصب میشود