باز کردن اسپلیت تضمینی بدون در رفتن گاز

دستگاه باز گاز دستگاه جمع آوری میشود