سرویس و شستشو اسپیلت

در سرویسکاری دستگاه باز شسته با کارواش ونصب میشود