تعمیر برد اسپلیت

دستگاه اگر کد ارو بزند بدون علت برد خراب هست و باید تعمیر شود
برد اسپلیت تعمیر میشود