هزینه لوله گذاری اسپلیت

با بهترین کیفیت نصب اسپلیت انجام میشود دیوار ها با دستگاه شیار زده و داخل لوله گذاشته میشود.