اندیکاتور بووی دیک نواری

اندیکاتور بووی دیک نواری
اندیکاتورهای بووی دیک نواری جهت بررسی صحت عملکرد استریلایزر بخار در تخلیه هوا و نفوذ بخار طراحی شده اند.
این اندیکاتورها به همراه یک هولدر استیل با لوله ای به طول 4 متری (یک طرف
مسدود) استفاده می شوند. استفاده از این شاخص ها روش مقرون به صرفه جهت شناسایی خرابی های احتمالی استریلایزر اعم از نشت، شرایط نامناسب بخار و چالش های مربوط به دما، زمان و وکیوم که قابل شناسایی توسط سایر شاخص ها نمی باشد؛ نیز است.
شایان ذکر است دستگاه های بووی دیک و شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی ها سریع تر و بهتر از هر گونه شاخص بیولوژیکی و شیمیایی نیز می باشند.
ویژگی های کلیدی
منطبق با استاندارد ایزو ISO 11140-1:2014 Type 2
تغییر رنگ از زرد به قهوه ای تیره
قابلیت آرشیو در مستندات
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده
عاری از مواد سمی
ویژگی کاربردی
ایــن نشــانگر تحــت شــرایط کامــل استریلیزاســیون بخــار، از زرد بــه قهــوه ای تیــره تغییــر رنــگ کامــل
میدهــد. صفحه چهارم
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 130 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ
زرد به قهوهای تیره
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصـول که 60 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
250 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد
کد کالا
ATP-112