فیبروز و هاشور ابرو

مراقبت های بعد از هاشور ابرو
برای یک هفته سونا و استخر ممنوع
به مدت سه روز شستن ابرو ها ممنوع
کمپرس یخ برای کاهش تورم استفاده شود
خونابه های ابرو را با استفاده از گوش پاک کن به صورت نرم و ضربه ای تمیز کنید
تا زمانی که زخم ابرو ها خوب نشده نور مستقیم آفتاب ممنوع
به مدت سه روز تا یک هفته ابروهای خود را چرب نگه دارید(پمادی را که تتو کار پیشنهاد میکند استفاده کنید)