ساخت دندان مصنوعی

دندانسازی مهران مکاریان ساخت انواع دندانهای مصنوعی بصورت اقساط برای
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در استان بوشهر.