خرید قلیون آینه کاری بلوچی

قلیون آینه کاری بلوچی
از جمله مهترین فرهنگ و صنایع دستی قوم زیبای بلوچ کشورمان آینه کاری هایی است که بر روی سفال انجام میدهند


همچنین قلیون بلوچی یک سبک خاصی از قلیون است که در فرهنگ بلوچستان در جشن ها و آیین های خاص مورد استفاده قرار میگیرد.