مکرومه براق مناسب فرشینه

مکرومه سوپر نخ براق از نیم سوزنه تا ۴ سوزنه
مکرومه براق مناسب فرشینه بافی و دیوارکوب و کیفبافی.