پمپ استخری primavera deluxe

پکیج کامــل اندلــس پــول تــوکار ســری BADU
Deluxe Primavera کمپانــی SPECK آلمــان بــا
طراحـی منحصـر بـه فـرد جهـت نصـب در دیـواره ی
اســتخرهای بتنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

فوق العاده آنتی UV و ضد خش
* سـاخته شـده از متریال ABS به همراه کاور از جنس اسـتنلس استیل
* مجهز به پمپ جت قدرتمند SPECK با توان 6kw.2
* اتصـال مکش و دهش پمپ از جنس UPVC
ـیر توپی و اتصاالت از جنس UPVC
* 3 سـال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش