ترالی حمل سیفتی باکس

ترالی حمل سیفتی باکس
تمام استیل
استیل: براق ۳۰۴
لوله: ۳۲
پروفیل: ۳۰&۳۰
چرخ: دوقلو ABS
قیمت ۴/۵۰۰ت

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.