نصب ۲۶۰شاخه اکستنشن امبره

نصب ۲۶۰شاخه اکستنشن امبره برای زیباجوی عزیز جهت افزایش حجم و قد موهاشون