ترالي اورژانس فلزي

بدنه فلزي ورق ٨٠-كشوها ريلي-داراي ستون پروفيلي-داراي حمل كپسول ١٠ليتر-داراي حلقه سفتي باكس و لگن-داراي سطل زباله عفوني-داراي تخته شوك بادي-داراي سه راهي ارت دار-داراي آنتن سرم ABS-كشوها ريلي و داراي تقسيم كننده مخصوص كشوها-جاي دستگاه نوار قلب-چرخ ها ABS-رنگ الكترو استاتيك