location-mark شهر خود را انتخاب کنید

چسب بتن آذر ۷.۵ کیلویی

در کاربردهای مهندسی، چسب هایی مورد استفاده قرار می گیرند که قابلیت انتقال تنش های زیاد را داشته باشند. وظیفه اصلی چسب بتن، در مقایسه با روش های سنتی برقراری اتصال و توزیع یکنواخت تنش در سطح کار می باشد.