پودر جینسینگ چندروزه چاق میکنه

مناسب برای افزایش وزن تا ۵ کیلو
موجود در عطاری رضائی.