قیمت جگر گاوی و گوسفندی در مشهد

پخش و فروش جگر گاوی و گوسفندی در مشهد با قیمت مناسب و کیفیت عالی و توزیع انواع گوشت و آلایش دامی تحت نظارت مستقیم بهداشت در سوپر گوشت آزاده مشهد می باشد.