چرب لبکد : ۱۱۵۵۴
باعث افزایش رطوبت
و چربی مفید در لب
باعث ترمیم خشکی و ترک لب