تراش وت ابگیری دیسک چرخ پاترول دو در

تراش وت ابگیری دیسک چرخ پاترول دو در که به علت لرزش فرمان تراش خورده وایراد کاملا رفع شده است!