منیفولد هوا XUMپژو پارس

منیفولد هوای موتورهای تقویت شده xum
پژو پارس و ۴۰۵