روغن موم عسل

مناسب برای بواسیر
سوختگی
شکستگی
کوفتگی
بریدگی