قیمت تخت بیمارستانی سه شکن برقی

تخت برقی سه چهارتکه
تعداد شکن: ۳
تنظیم ارتفاع: دارد
تنظیم پشت سر: دارد
تنظیم همزمان زیر پا و کمر: دارد
کفی ABS: دارد
آنتن سرم: دارد
سرتخت بادی: دارد
چرخ: ترمزدار
رنگ: الکترواستاتیک.