کمپرسی سازی ایلیا:با مدیریت استاد سیروس ایزدی

کمپرسی سازی ایلیا با مدیریت استاد سیروس ایزدی در اصفهان