اندیکاتور تست واشینگ

اندیکاتور تست واشینگ
این اندیکاتورها یک روش ساده جهت تشخیص اثربخشی دستگاه های شستشو و ضدعفونی هستند
که برای قرار گرفتن آسان در چمبر دستگاه شستشو در طول سیکل در داخل هولدر قرار می گیرند
همچنین قابلیت استفاده در داخل سبدهای دستگاه شستشو را دارند.
ویژگی های کلیدی
طراحی شده به منظور اطمینان از پاکسازی همزمان خون و بافت های موجود بر روی ابزار پزشکی
عدم استفاده از خون واقعی در تولید محصول به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی
هولدر چند بار مصرف
نحوه عملکرد
نشـانگر قهوه ای بر روی اندیکاتور به عنوان شـبیه سـاز باقی مانده خون و بافت های انسـانی می باشد.
ایـن نشـانگر هنگامـی کـه در داخـل هولـدر قـرار مـی گیرد نیمـه پنهـان بوده تـا زوایـای ابـزار آلات جراحی
را بهتـر شـبیه سـازی کنـد. هولـدر واشـینگ بایـد بـه سـمت بالا در داخـل دسـتگاه شستشـو جایگـذاری و
سـیکل شستشـو طبـق دسـتورالعمل تولید کننده اجرا شـود. پـس از پایان سـیکل نتیجه شستشـوی موثر
بـر روی اندیکاتـور واشـینگ بـه صـورت پاک شـدن کامـل نشـانگر قهوهای قابل مشـاهده می باشـد.
در صـورت عـدم پـاک شـدن کامـل لکه های شـبیه سـازی شـده بـر روی اندیکاتور سـیکل معیـوب بوده
و شستشـوی مجـدد ابـزار الزامـی مـی باشـد در نتیجـه در چنیـن شـرایطی از بایگانـی اندیکاتـور خـودداری
فرمایید.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 100 میلی متر X عرض 45 میلی متر
طبقه بندی استاندارد
این اندیکاتور پیرو و منطبق با کلیه مفاد استاندارد ایزو 15883 جهت کنترل منظم دستگاه های
شستشو و ضدعفونی کننده تولید شده است.
لات نامبر
شماره منحصر به فرد خاص این محصول بر روی جعبه بسته بندی چاپ شده است.
انتشار مواد سمی
هیچ گونه ماده سمی که آثار مخربی همچون خطر سلامتی یا آسیب به ابزار تحت شستشو را داشته باشد، طی و پس از فرآیند شستشو یافت نشده است.