پمپ استخری superpro 29

پمـپ هـای سـری SuperPro BADU
آلمــان بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه شــفت
الکتروموتــور هیــچ گونــه تماســی بــا ســیال نــدارد
و بـا توجه به دسـتگیره تعبیه شـده در بدنـه پمپ، این
پمـپ هـا به راحتی قابـل حمل و جابجایی می باشـند.

* جنس بدنه، پروانه و دیفیوزر از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگالس )PPGF30)
* دارای اتصال مهره ماسـوره چسـبی UPVC در مکش و دهش پمپ
* جنـس آب بندهای پمپ از کربن، سـرامیک و نیتریل
* قابلیت جایگزینی با پمپ های سری Super برند Hayward و سری Flow Super برند Pentair
* قابل اسـتفاده برای اسـتخرهای آب شـور با درصد نمک 5 گرم بر لیتر
* خودمکش )قابلیت نصب تا ارتفاع 3 متر باالتر از سـطح آب اسـتخر(
* دارای صافـی 3 لیتـری از جنس پلی پروپیلن با سـایز مش 2.3×6.2 میلیمتر
* مجهز به دستگیره مقاوم جهت نصب و حمل آسـان پمپ
*3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت قبل: 32,000,000