عسل خود بافت در آذربایجان شرقی

تولید موم خودبافت صرفا در زمان وفور شهد در مرتع انجام می شود.

در مراتع غنی از گیاهان شهدزا و شرایط بهینه تولید شهد در مرتع، گل ها با نهایت توان به تولید شهد پرداخته و زنبورهای عسل نیز این فرصت را غنیمت شمرده و تمامی فضای داخل کندو را پر از عسل می کند.

عسل خودبافت عسل کاملا طبیعی و خالص بوده و موم آن نیز کاملا طبیعی توسط زنبورعسل تولید شده است...

عسل خود بافت در آذربایجان شرقی
فروشنده این محصول: