فروشگاه توسعه گرما در قم

تامین و تجهیز لوازم تاسیسات مکانیکی موتور خانه های مرکزی، دیگ های آب گرم، دیگ بخار و خط گاز .