تولیدی تشک ورزشی کریمی

تولید تشک ورزشی، کشتی، جودو، ژیمناستیک، پرش ارتفاع صادرات به کشورهای خارجی، دارای تاییدیه های مربوط تجهیز کمیته های ملی با ظرفیت تولید 2000 تخته تشک

تولیدی تشک ورزشی کریمی