شرکت تولیدی علم و صنعت کورهبان شمال

ساخت و تولید انواع کوره های الکتریکی، آزمایشگاهی، القایی، زباله سوز، عملیات حرارتی، کوره پخت، سفال و سرامیک، کوره فیوز و .......

شرکت تولیدی علم و صنعت کورهبان شمال